Prezentacija
Novosti
Dokumenta
Sadržani linkovi
Video-snimak
Ipsy
Contact

Unigov – Zvanični vebsajt Holos Global System-a i njegovih inicijativa

Problemi, ideje, resursi, organizacija.

Nema materijalnih problema, koji ne mogu da se reše, vec je neophodno da covek postane svestan njih, da ih opaža, prepozna, da ih poredja prema prioritetu, da traga za njihovim poreklom, da proucava uzroke, da sebi zada moguce ciljeve, da pronadje rešenja (ideje), proizvodi sredstva, proceni efekte tih rešenja, da postavi strategije koje ce usmeriti sredstva prema ciljevima, da dela konkretno i da proverava rezultate.

Trideset najtežih i najprecih problema po prioritetu sa odgovarajucim rešenjima.

1° Energija nije dovoljna i loše je rasporedjena. Imacemo naftu još najviše 40 godina. Tejas (Energija) predvidja razvoj proizvodnje i korišcenja energije na planeti pomocu svih naucno raspoloživih i sigurnih izvora.

2° Voda za pice je kolicinski ogranicena. Raspoloživost 2025. bice polovina one u 1985. godini, sa 3,5 miliarde ljudi koji nece imati dovoljno vode. Udaka (Voda) predvidja povecanje raspoloživosti vode za pice korišcenjem slivova u kojima se ona nalazi i preraspodelom na planeti putem kanala i drugih metoda, koji su postali izvodljivi zahvaljujuci modernim tehnologijama.

3° Nemaju svi hranu. Skoro 800 miliona ljudskih bica gladuje. Asana (Hrana) predvidja rešenje za problem gladovanja u svetu raspodelom hrane u roku od tri godine, odn. vremena koji je potreban da bi se pokrenuli ostali programi, koji ce omoguciti osobama koje gladuju da proizvode dovoljno.

4° Mnogi su oboleli. Desetine miliona ljudi umire zbog nedostatka lekova za prevazilaženje oboljenja koja su obicno izleciva. Ayus (Zdravlje) predvidja akciju za poboljšavanje zdravlja ljudi kroz istraživanje, terapiju i prevenciju.

5° Kultura je ogranicena: cetvrtina ljudskih bica, skoro miliarda i po ljudi, je nepismena. Jnana (Znanje) predvidja kompletnu alfabetizaciju, jacanje informacije i njenu pristupacnost svakoj osobi.

6° Nema socijalne komunikacije. Korišcenje medija na "iskrivljen" nacin je doprinelo tome da ljudi postanu izolovaniji i zavisniji od štampe i televizije. Vadana-Karna (Socijalna komunikacija) je projekat za širenje centara za socijalnu komunikaciju u kojima ce svi moci da se informišu i da diskutuju.

7° Proizvodnja je nerazvijena. Cetvrtina nas proizvodi i troši tri cetvrtine svetskog bogatstva. Karoti (Proizvodnja) predvidja planove za proizvodnju po proizvodnim sektorima u zavisnosti od potreba i sklonosti stanovnika razlicitih Zemalja.

8° Privreda je u krizi. Jedna miliarda ljudi ima manje od jednog dolara dnevno a u 140 Zemalja, u kojima živi 4,5 miliardi stanovnika, živi se sa manje od dva dolara dnevno. Skoro jedna miliarda ljudi živi sa manje od jednog dolara dnevno. Tetrakos (Cetiri lica) predvidja nacionalne projekte za razvoj privrede, koji su preuzeti od planova za proizvodnju "Karoti" projekta i koji se zasnivaju na cetiri faktora, a to su: potrebe, sklonosti, sredstva i organizacija.

9° Nema posla. Veliki deo Zemalja koje raspolažu prirodnim resursima (sirovinama) ne pretvaraju ih u proizvode vec ih prodaju po niskoj ceni razvijenijim Zemljama. Nava (Novo) predvidja nova preduzeca u svakom sektoru radi stvaranja novih radnih mesta.

10° Negativni ekonomski ciklusi se množe. Tržišna privreda se odlikuje periodima ekspanzije i depresije zbog odsustva isplanirane proizvodnje. Varga (Grupa) je univerzalno preduzece koje se sastoji od regionalnih grupa medjuzavisnih preduzeca sa ciljem da se izbegnu ciklicne krize u privredi.

11° Bogatstvo je koncentrisano u rukama malo njih. Zbog koncentrovanja proizvodnih sredstava i finansija, jedan posto od nas raspolaže sa preko 50% svetskog bogatstva. Karana (Proizvodnja) je projekat za razvoj proizvodnih sredstava na svetskom nivou, koja treba da se ulažu u preduzeca predvidjena Nava projektom.

12° Nedostaju trajna potrošna dobra. Glavni sektori privrede su teška industrija, dobra široke potrosnje i informatika, dok je raspoloživost alatki, sprava i pribora, odn. onih dobara koja cine zivot komfornijim, znatno ogranicena. Bhaks (Trajno) predvidja proizvodnju trajnih potrošnih dobara za kontinuirano korišcenje.

13° Cena usluga je neizdržljiva. Cetiri petine bruto društvenog proizvoda najrazvijenijih ekonomija cine usluge, koje odredjuju cene u visini od 4, 5 i do 10 puta troškovi proizvodnje. Seva (Usluge) je projekat za organski razvoj usluga namenjenih preduzecima i privatnicima radi smanjenja troškova i cena.

14° Stanje životne okoline je na ivici. Sagorevanje fosila i ugljovodonika je prouzrokovalo ogromno zagadjenje vazduha i vode i pregrevanje cele planete. Ecology (Sredina) predvidja saniranje vazduha, vode i zemlje.

15° Trpimo efekte pretvaranja privrede u finansije. Najmanje 95% monetarnih i finansijskih transakcija je usmereno ka špekulantskim operacijama, koje nemaju veze sa realnom ekonomijom i sa robnom razmenom. Kosa (Bogatstvo) je novi sistem finansijskih odnosa, zasnivan na direktnom transferu sredstava od onog koji ih poseduje ka onom koji može da ih iskoristi, kako bi se ta sredstva ponovo uložila u realnu ekonomiju.

16° Veliki deo štednje je neproduktivan. Štednja je uglavnom uložena u finansijske operacije, prouzrokujuci osetno opadanje investicija. Cinoti (Štednja) predvidja prikupljanje štednje namenjene ulaganju u proizvodnju kroz ucestvovanje štedisa u rukovodjenju preduzeca sa garancijom da nece izgubiti kapital.

17° Bogatstvo se ne ulaže u proizvodnju. Bogatstvo koje se proizvodi nije namenjeno proizvodnji drugog realnog bogatstva vec se ulaže na neproduktivan nacin. Parasparam ( Uzajamnost) predvidja produktivno ulaganje bogatstva koje proizvode preduzeca pomocu novih proizvodnih sredstava.

18° Tržište je dominirano. Mali broj velikih preduzeca kontroliše tržište, privredu i finansije, dok veliki broj malih preduzeca nema ugovornu moc. Nedostaje i biva spreceno srednje preduzece. Synergy (Sinergija) je sistem kompanijskih i trgovinskih odnosa izmedju preduzeca radi pojacanja informacije, programiranja i ugovorne moci.

19° Neophodna potrošnja je u krizi. U proseku preduzeca ne uspevaju više da proizvode, kako zbog tržišta tako zbog troškova, više od dve trecine njihovog proizvodnog potencijala. Vencap (Venture capital) predvidja intervencije u cilju proizvodnog i trgovinskog boljitka postojecih preduzeca, kako bi se ubrzao proces jacanja realne privrede.

20° Krediti namenjeni realnoj privredi nisu dovoljni. Paradoksalno, dok je 19 dvadesetina novca u opticaju namenjeno virtuelnoj ekonomiji, u realnoj ekonomiji nedostaju krediti potrebni za upravljanje i razvijanje preduzeca. Vikraya (Kompenzacije) je sistem medjunarodne kompenzacije trgovinskih isplata, koji pretvara trgovinske kredite u sredstva placanja bez korišcenja novca.

21° Informativni sistem uslovljava tržište. Radije se proizvode i prodaju sistemi i aparati namenjeni licnom zadovoljstvu nego proizvodi korisni za informisanje i razmenu vesti i mišljenja. Stellar (Izvanredan) je interaktivni informativni sistem koji funkcioniše putem geostacionarnih satelita i koji omogucava da se u realnom vremenu dobije odgovor na svako pitanje, ciji odgovor vec postoj.

22° Živimo u vreme licne nesigurnosti. Kradje, požari, poplave, zemljotresi, saobracajne nesrece, terorizam, ratovi i još mnogo uzroka izazivaju strah i nesigurnost. Eka (Osoba) predvidja sistem licne bezbednosti planetarne rasprostranjenosti.

23° Saobracaj je haotican. Saobracajni haos je doprineo povecanju vremena prevoza kratkog i srednjeg dometa. Kada su prevozna sredstva bila sporija nego sada, stizalo se ranije na odredište. Pat-Patati (Leteti) je novi saobracajni sistem sa vozilima na vertikalno uzletanje (Air-X).

24° Bankarski sistem je na usluzi malog broja velikih interesa. Sadašnja bankarska delatnost se sastoji od usluga niskih troškova a visokih cena i od dobitaka na ulaganja finansijskih proizvoda i sredstava. Cyberbank (Kiberneticka banka) je telematska banka kojoj se pristupa putem svih komunikacijskih sredstava, radi ubrzavanja bankarskih operacija i smanjenja njihovih cena na minimum.

25° Nema više perioda mira, uvek smo u ratu. Ogromna ratna tehnologija je proizvela regionalne konflikte i povecala rizik korišcenja nuklearnog oružja. Santi (Mir) predvidja konverziju ratne industrije u druge delatnosti kako bi se gradilo i proizvodilo umesto što se razara.

26° Istraživanje nije dovoljno. Osnovnom istraživanju, eksperimentisanju i primenjenom istraživanju je namenjeno malo sredstava, i zbog straha pojedinih da izgube kontrolu nad svim ostalima. Avatar (Delanje) je polivalentan svetski centar za osnovno i primenjeno istraživanje.

27° Postali smo sebicniji, lažni, licemerni. Najveca sredstva na raspolaganju se koriste da se zadovolje instinkti umesto da se obuzdaju. Pribegava se sredstvima koja je tehnološki progres stavio na raspolaganje zarad vlastitog licnog afirmisanja, baš kada bi se moglo živeti i razvijati bez afirmisanja nad drugima. Bez selekcije. Rinnovamento (sad Cambiamento, promena) je projekat za istovremenu i isprogramiranu reformu društvenih, civilnih, politickih, ekonomskih i moralnih odnosa i ponašanja.

28° Politika je podredjena finansijama. Globalizacija tržišta je povecala koncentraciju bogatstva i hegemoniju privrede nad politikom. Republika Zemlje je sistem svetske vlade koju direktno biraju stanovnici planete sa najmanje 16 godina uzrasta.

29° Valute nemaju vise ikakvu vrednost. Sve monete imaju "pokrice" uglavnom u državnim dugovima i njihova realna vrednost je niža od nominalne. Tome služi legalni kurs. Da se ljudima nametnu valute. Dhana (Novac), svetska valuta Republike Zemlje, ima puno pokrice u kapitalima preduzeca. Ova nova valuta je realna jedinica mere za vrednost, vredno sredstvo razmene i rezerva vrednosti za stednju.

30° Umire se i dalje. Kao što se covek ne suprotstavlja nepravdama, isto tako ne suprotstavlja se ni uzrocima smrti i radije zaboravlja da ona postoji. Kayamara (Besmrtnost) predvidja program za istraživanje uzroka izumiranja celija. To je poslednji problem sa kojim se možemo sociti, jer ako je istina da je umiranje nužno, covek može da ne umire samo ako to ne bude više nužno.

Ovo su problemi i solucije. Sada cemo videti sredstva i organizaciju.

Da bi se covecanstvo suocilo sa tim problemima na celoj planeti stavljena su na raspolaganje monetarna sredstva u iznosu od 11.452 miliardi americkih dolara i kapitali preduzeca u iznosu od 12.932 miliardi Eura kao pokrice za 517 milliardi Dhana.

Da bi se realizovalo tih 30 solucija neophodna je struktura od skoro 37,5 miliardi ljudi u celom svetu.

Vreme nije nezavisna promenljiva stvarnosti. Što više prolazi vremena to više se pogoršavaju problemi sa kojima se ne suocavamo. Zbog toga je za svaku soluciju dato izvesno vreme, šta više precisan termin.

Da li ce biti reakcija, prepreka? Uvek ima onih koji ne žele da razumu. I pošto, kao što rece Kirkegard, ako nešto može da se uradi, ako je ispravno i korisno da se to uradi ali ipak se ne uradi, to je zato što se to nije dovoljno razumelo, ocekuju se reakcije i prepreke od strane onih koji nisu dovoljno razumeli. Šta se tu može. Kasnije ce razumeti.

Želim dobar rad. Navasthana (*).

Rodolfo Marusi Guareschi(*) Navasthana je pozdrav i znaci "novo mesto" na sanskritu.