Holos Global System

Home
TejasUdakaAsanaAyusJnanaVadanaKarotiTetrakosNavaVargaKarana
BhaksSevaEcologyKosaCinotiParasparamSynergyVencapVikrayaStellarEka
Pat-PatatiCyberbankSantiAvatarRinnovamentoRepubblica della TerraDhanaKayamara
Documents

Holos Holding S.A. är delägare i företag i över tvåhundra länder, däribland i Avatar S.p.A., ett italienskt holdingbolag med ett eget kapital på 155 miljarder euro.

År 2000 lanserade Holos Holding S.A. Holosprojektet, ett initiativ som innefattade en nationell ekonomisk sysselsättningsplan, en struktur för ett globalt företag, ett eterbaserat informationssystem, ett personligt trygghetssystem, ett nytt system för flygtrafiken, ett nytt betalningssystem, ett nytt sätt att byta resurser mot produkter, en plan för omvandling av krigsindustrin och grundandet av Republiken Jorden.

Projektet genomfördes under 2001, och 2002 lanserades Holos Global System med följande trettio projekt:

 1. Tejas - Utveckling av produktionen och användningen av ren energi (vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, bioenergi, solenergi) i hela världen, med investeringar på 57,5 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,132% av världens BNP 2001

 2. Udaka - Ökning av mängden tillgängligt vatten och omfördelning av vattenresurserna, till en kostnad av 340 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,785% av världens BNP 2001

 3. Asana - Distribution av mat till de 777 miljoner människor som svälter i världen, till en kostnad på 285 miljarder EUR/USD per år i tre år. Total kostnad 855 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 1,974% av världens BNP 2001

 4. Ayus - Hälsoförbättringar genom forskning, vård och förebyggande åtgärder, till en kostnad på 450 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 1,039% av världens BNP 2001

 5. Jnana - Satsningar på kultur och information, med läsundervisning för 1,4 miljarder analfabeter på 7 700 000 undervisningsplatser. Detta fordrar investeringar på 77 miljarder EUR/USD och 20 miljoner lärare till en årlig kostnad på cirka 150 miljarder EUR/USD i tre år. Den totala kostnaden för programmet är 527 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 1,217% av världens BNP 2001

 6. Vadana - Upprättande av 252 000 sammanlänkade centra för interaktiv social kommunikation, liknande agorà, till en kostnad av 12,6 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,029% av världens BNP 2001

 7. Karoti - Sektoriella och regionala produktionsplaner (Nordamerika, Nord-/Centralamerika, Centralamerika, Syd-/Centralamerika, Sydamerika, Nordeuropa, Centraleuropa, Sydeuropa, Mellanöstern, Nordvästasien, Nordostasien, Centralasien, Sydvästasien, Sydostasien, Sydasien, Australien, Nordvästafrika, Nordostafrika, Centralafrika, Sydvästafrika, Sydostafrika, Södra Afrika) som ska utveckla världens svagaste områden, till en kostnad på 750 miljoner EUR/USD, vilket motsvarar 0,001% av världens BNP 2001

 8. Tetrakos - Nationella ekonomiska utvecklingsprojekt, framför allt i de 141 länder där inkomsten per capita ligger under genomsnittet i världen (7 033 EUR/USD), till en kostnad på 617,5 miljoner EUR/USD, vilket motsvarar 0,001% av världens BNP 2001

 9. Nava - Främjande och grundande av 342 000 nya företag i alla branscher för 83 miljoner anställda under tre år plus ytterligare 64 miljoner under de följande tre åren, till en kostnad på 342 miljoner EUR/USD, vilket motsvarar 0,0005% av världens BNP 2001

 10. Varga - Ett globalt företag bestående av regionala företagsgrupper, cirka en miljon i hela världen, som direkt ger sysselsättning till 50 miljoner arbetare och indirekt till ytterligare 100 miljoner, till en total kostnad på cirka 5 000 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 11,547% av världens BNP 2001

 11. Karana - Global utveckling av produktionsmedlen (maskiner och anläggningar till de 342 000 nya företagen), till en kostnad på 3 885 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 8,972% av världens BNP 2001

 12. Bhaks - Utveckling av produktionen av kapitalvaror för permanent användning till en kostnad på cirka 115 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,265% av världens BNP 2001

 13. Seva - Utveckling av tjänster till företag och privatpersoner till en kostnad på cirka 195 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,450% av världens BNP 2001

 14. Ecology - Program för miljösanering (luft, vatten, mark) till en kostnad på cirka 45 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,104% av världens BNP 2001

 15. Kosa - Nytt globalt system för finansiella mellanhavanden i den verkliga ekonomin

 16. Cinoti - Insamling av sparade medel för produktiva ändamål

 17. Parasparam - Produktiva återinvesteringar av vinstmedel

 18. Synergy - System för handelsförbindelser och andra relationer mellan företagen för att maximera investeringarna och resursutnyttjandet

 19. Vencap - Fullt utnyttjande av de befintliga företagens produktionspotential genom program för försäljning i utbyte mot varor

 20. Vikraya - Internationell utjämning inom handelstransaktionerna: ett stort centrum för byteshandel på global nivå

 21. Stellar - Interaktivt eterbaserat informationssystem så att alla kan få svar på de frågor som redan har ett svar i realtid, till en kostnad på 5 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,011% av världens BNP 2001

 22. Eka - Projekt för personlig trygghet i global skala, med 315 000 kriscentra, till en kostnad på cirka 395 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,912% av världens BNP 2001

 23. Pat-Patati - Nytt trafiksystem med fordon som lyfter och landar vertikalt för enskilda och grupper, till en kostnad på 5 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,011% av världens BNP 2001

 24. Cyberbank - Nätbank för alla kommunikationsmedel

 25. Santi - Program för omvandling av krigsindustrin

 26. Avatar - Globalt centrum för tillämpad forskning, till en kostnad på 750 miljoner EUR/USD, vilket motsvarar 0,001% av världens BNP 2001

 27. Rinnovamento - Projekt för sammanhangsanpassad och planerad reformering av samhälleliga, individuella, politiska och ekonomiska relationer och beteenden

 28. Republiken Jorden - En världsregering som väljs direkt av jordens innevånare

 29. Dhana - En ny valuta som bygger på arbetets värde

 30. Kayamara - Forskning i orsakerna till att levande celler dör, till en kostnad på 1,2 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 0,002% av världens BNP 2001

Den totala kostnaden för programmet kommer att bli cirka 12 000 miljarder EUR/USD, vilket motsvarar 27,7% av världens BNP 2001.

Dessa resurser ställs till förfogande av befintliga företag i EUR, USD och andra legala valutor, värdepapper samt garantiförbindelser i Dhana.

Resurserna kommer att administreras via de vanliga finansiella kanalerna och kommer att stå under de internationella finansiella institutionernas kontroll.

En del av initiativen ovan håller redan på att genomföras.

Republiken Jorden grundades den 1 januari 2001. I dess konstitution slås principerna och förfarandena fast för en regeringsform som omfattar alla världens invånare.

Den 14 juni 2001 ställde Holos Holding garantier för utgivning av de första 6 miljarderna dhana med ett kapital på 150 miljarder euro. En dhana motsvarar 25 euro.

Den 3 juni 2002 gavs ytterligare 34 miljarder dhana ut, vilka garanteras av ett kapital på 850 miljarder euro. Planer finns för utgivning av 497 664 miljarder dhana, med garantier från 732 holdingbolag i 234 länder, till ett värde av 12 441 miljarder EUR/USD.

Alla medborgare i Republiken Jorden kommer att erhålla 100 dhana på villkor att de betalar utgivningskostnaden, vilken skiljer sig från land till land beroende på tillgångarna per capita. 492 657 miljarder dhana kommer att delas ut (100 per person). De återstående 5 miljarderna dhana (125 miljarder EUR/USD) kommer att användas för humanitära ändamål.

Programmet Holos Global System har presenterats för stats- och regeringscheferna och för sociala, medborgerliga, politiska, ekonomiska, moraliska och religiösa organisationer i alla jordens länder.(Energy)


(Water)


(Food)


(Health)(Knowledge)


(Social comunication centres)


(Production plans)


(National economic plans)


(New enterprises' promotion)


(Universal enterprise)


(Production means)


(Durable products)


(Services)


(Environment)


(Financing real economy)


(Collecting Savings)


(Wealth reinvestment)


(Corporate and trade relationships)


(Venture capital)


(International clearing)


(Via ether informative system)


(Personal safety)


(Aerial circulation)


(Telematic Bank)


(War industry conversion)


(World research centre)


(Plan for the reform of the human system)


Republic of the Earth
(World wide democratic government)


Dhana
(World-wide currency)


(Immortality)